Constitution of 3 May - the attempt to save independence.

We live in times when the country's constitution seems obvious, often not even respected. However, the first constitution in Europe was created in very dramatic circumstances. It was more than just a government act, it was an attempt to repair a country that was falling into decay, an unsuccessful attempt because its innovative, even revolutionary character could not reach a leading social group focused only on personal benefits and privileges.

Czytaj więcej

Konstytucja 3 maja – próba ratowania niepodległości.

Żyjemy w czasach, kiedy konstytucja kraju wydaje się być czymś oczywistym, często nawet nie szanowanym. Jednak pierwsza konstytucja w Europie powstawała w okolicznościach bardzo dramatycznych. Była czymś więcej, niż tylko ustawą rządową, była próbą naprawy chylącego się ku upadkowi kraju, próbą nieudaną, bowiem jej innowacyjny, wręcz rewolucyjny charakter nie mógł dotrzeć do wiodącej grupy społecznej skupionej jedynie na osobistych korzyściach i przywilejach.

Czytaj więcej